Branchegroep voor het buigen en walsen van metalen buizen en profielen

Dutch Heavy Machining Association

Disclaimer

Dutch Tube Bending Association (DTBA) acht het van belang dat haar activiteiten en van de bij haar aangesloten ondernemingen steeds in overeenstemming zijn met de geldende wetgeving. Dit betreft met name het mededingingsrecht, maar ook wetgeving ter bestrijding van fraude en corruptie. DTBA is van oordeel dat zaken in vrije concurrentie moeten geschieden, d.w.z. op basis van kwaliteit en prijs. DTBA onderkent dat de genoemde wetgeving beoogt deze vrije concurrentie te bevorderen, zodat deze wetgeving de volledige steun heeft van DTBA.

Binnen DTBA en bij DTBA aangesloten ondernemingen worden derhalve geen onderwerpen be-sproken, geen besluiten genomen, geen afspraken gemaakt of informatie uitgewisseld (schriftelijk of mondeling) met een mededingingsbeperkend karakter.

Bijvoorbeeld niet over:

  • prijzen;
  • productie, marketing en distributie;
  • kosten;
  • aanbestedingen;
  • individuele aanbiedingen voor leveringen van producten in het kader van aanbestedingen;
  • procedures of standpunten van individuele bedrijven ten aanzien van aanbestedingen;
  • aanbestedingsreglementen en individuele klanten of leveranciers.